Algemene voorwaarden foto-coaching

 

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats door het invullen van het webformulier. Hierop ontvangt de deelnemer een bevestiging via de mail. De aanmelding is pas definitief als zowel het webformulier als de betaling voor de coaching is ontvangen.

Door de aanmelding voor het coaching programma gaat de deelnemer een overeenkomst aan voor de duur van maximaal 8 maanden met Marijke Hoekstra Fotografie.

Overeenkomst

Bij inschrijving verbindt de deelnemer zich dus voor de duur van maximaal 8 maanden voor individuele foto-coaching.

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij met volle inzet en conform de gemaakte afspraken tijdens de coachingsmodules aan het programma deelneemt. Daar staat tegenover dat Marijke Hoekstra Fotografie een hoogwaardig programma met professionele begeleiding biedt.

Annuleren

Annuleren door de deelnemer is enkel mogelijk binnen 14 dagen na de aanmelding middels het webformulier. Na deze 14 dagen is er een betalingsverplichting.

Indien het foto- coaching programma door onvoorziene omstandigheden wordt afgelast door Marijke Hoekstra Fotografie zal het reeds betaalde geld voor de coaching zo spoedig mogelijk worden teruggestort, eventueel naar rato van het inmiddels gevolgde gedeelte van het coaching programma. In voorkomende gevallen kan er in overleg met de deelnemer een alternatief gezocht worden.

Voortijdig beëindigen van de foto- coaching door de deelnemer

Indien de deelnemer om welke reden dan ook voortijdig de online coaching wenst te beëindigen is er geen restitutie van de betaling van de coaching mogelijk. Vervanging door een andere deelnemer is niet mogelijk vanwege de persoonlijke opzet en begeleiding.

Vertrouwelijkheid

Gezien het persoonlijke karakter van de coaching is de vertrouwelijkheid van de begeleiding en van de deelnemer uitgangspunt. Dat betekent dat alle communicatie betreffende de coaching, zowel het geschreven als gesproken woord, als vertrouwelijk beschouwd moet worden.

Schending van deze vertrouwelijkheid kan leiden tot beëindiging van de foto- coaching overeenkomst door Marijke Hoekstra Fotografie zonder restitutie van het betaalde geld.

Schending van deze vertrouwelijkheid kan ook leiden tot juridische stappen.

Aansprakelijkheid

Marijke Hoekstra Fotografie is niet aansprakelijk, c.q. niet gehouden tot vergoeding van schade van welke aard dan ook, ontstaan tijdens of door deelname aan het coaching programma.

Intellectueel eigendom

De verstrekte lesstof/modules worden eigendom van de deelnemer aan het coaching programma.

Zonder schriftelijke toestemming van Marijke Hoekstra Fotografie is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uitreksels van het verstrekte workshop materieel te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

De deelnemer is niet gerechtigd om het concept van het coachingsprogramma te exploiteren.